"Các loại hình báo chí tham dự giải báo chí toàn quốc về PCTT lần thứ nhất năm 2019"