Phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi: Cần tăng cường kết nối trong ứng phó nước dâng

Hà Thành Thặng (bút danh Trung Chánh)
Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long

- Nội dung chính: Bài viết phản ánh ảnh hưởng của triều cường, cụ thể là đợt đầu tiên trong mùa lũ năm 2020 (kỳ triều cường vào đầu tháng 9 âm lịch, từ ngày 17-18/10) đối với sản xuất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, giao thông) ở tỉnh Vĩnh Long là không lớn; đồng thời nêu lên vai trò to lớn và hiệu quả liên kết của hệ thống công trình giao thông bộ và thủy lợi trong ứng phó với nước dâng, triều cường trong thời gian qua và nêu ra những hạn chế trong sự liên kết của hai hệ thống công trình này, qua đó đề xuất hướng liên kết tốt hơn trong thời gian tới.

- Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết được sáng tác trong thời kỳ cao điểm của mùa lũ năm 2020 ở vùng ĐBSCL (cuối tháng 10/2020). Qua theo dõi diễn biến của triều cường và công tác phòng, chống lũ, triều cường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân trong thời gian phục vụ công tác này, tôi đã nhận thấy rằng ảnh hưởng của triều cường đối với sản xuất và cơ sở hạ tầng trong thời gian gần đây ở tỉnh đã giảm đáng kể. Đó là nhờ sự đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân và nhân dân ở các địa phương chủ động trong phối, kết hợp với chính quyền và ngành chức năng thực hiện phòng, chống; sự đầu tư lớn của nhà nước và nhân dân để từng bước hoàn thiện công trình thủy lợi, giao thông; và nhờ sự kết nối giữa hai loại công trình này.   

Tuy nhiên, việc xây dựng hai loại công trình này trong thời gian qua ở Vĩnh Long còn chưa tương đồng, dẫn đến sự liên kết trong ứng phó với triều cường, nước dâng còn một số hạn chế. Từ đó tôi đã đề xuất cần thực hiện liên kết tốt hơn giữa hai hệ thống giao thng và thủy lợi để ứng phó với lũ, triều cường còn diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới.