Để miền Trung sống an toàn với thiên tai

Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Trung Kiểm, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Thị Dung
Phòng Biên tập Kinh tế - Xã hội và Nội chính, Báo Quân đội Nhân dân

Bài 1: Luôn coi trọng công tác phòng, chống thiên tai. Số báo 21418, ra ngày 21/11/2020

Bài 2: Nhân lên những cách làm, mô hình hiệu quả. Số báo 21419, ra ngày 22/11/2020

Bài 3: Phòng ngừa thiên tai hiệu quả. Số báo 21420, ra ngày 23/11/2020

Bài 4: Luôn chủ động phuonwg án ứng phó. Số báo 21421, ra ngày 24/11/2020