Hay sẵn sàng trước khi quá muộn

Bùi Thị Thuỷ
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác  phẩm không  chỉ truyền tải những  thách  thức xử  lý khi thiên  tai  và  dịch  bệnh  cùng  lúc  xảy  ra  mà  còn  đặc biệt  nhấn mạnh đến vấn đề các địa phương cần chủ động, sẵn  sàng  kế  hoạchh, kịch  bảnn, cụ  thể  và chi tiết đến từng con người, công  việc  để  chủ  động  ứng  phó  với  mọi  tình  huống  trước  khi thiên tai và dịch bên cùng xảy ra, phải  sẵn  sàng kế  hoạch trước  khi thảm hoạ kép diễn ra, đồng  thời  đảm bảo việc phòng là chính, giảm  thiểu  hậu  quả.