Phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng thiên tai, biến đổi khí hậu

Hà Thành Thặng (bút danh Mỹ Trung)
Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long

Nội dung chính: Tin viết thông tin về kế hoạch bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long và một số giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra.

Hoàn cảnh sáng tác: Bản tin được sáng tác vào cuối năm 2020, thông tin được cập nhật từ báo cáo tổng kết chương trình di dời, bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu của Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn năm 2013-2020) và kế hoạch bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh này.