Công trình kè chắn chống biển xâm thực

Lê Minh Quát
Hội Nhiếp ảnh Việt Nam

Không có link báo chí.