Tình ngời trong lũ

Nguyễn Tâm Phúc
Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tác giả đã có mặt tị vung lũ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vào tháng 10/2020.

Link gốc: https://nongnghiep.vn/tinh-nguoi-quang-binh-trong-lu-d275567.html