Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai của Lực lượng Công an Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hộc XIII của Đảng

Đặng Lệ Thu
Tạp chí Công an Nhân dân