Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn hồ, đập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Bùi Văn Khánh
Tạp chí Công an Nhân dân