40 phút trực thăng cứu người trên tàu mắc cạn

Hoàng Giang Huy
Báo điện tử Vnexpress

https://vnexpress.net/40-phut-truc-thang-cuu-nguoi-tren-tau-mac-can-4174899.html?fbclid=IwAR1E6rxrC5U-9ZlTtil0JjUrl642i3NsirvcKOZBOYJKTT1Jjiz0UhFsPLM