ĐỐT ĐỒNG SAU VỤ GẶT

NGUYỄN BÌNH QUANG
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: Những năm gần đây,sau mỗi vụ gặt người nông dân đốt rơm tại ruộng. Đây là tác nhân làm  ảnh hưởng đến môi trường và sự biến đổi khí hậu.