Sét đánh tránh...thế nào

Bích Ngọc, Phạm Thịnh, Tuấn Việt, Hoàng Linh, Thế Trung, Cao Trang
Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ