Thiên tai và những hậu quả khôn lường mà thiên tai mang đến

Bùi Quang Đại
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAH Chương Mỹ

Giới thiệu về tác phẩm:

“Thiên tai là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, là trở lực lớn của quá trình phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo. Thiên tai gây ra hậu quả đối với quốc phòng an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự mất ổn định đời sống nhân dân và trật tự xã hội”.
 

Trang 6: https://drive.google.com/file/d/1RzZiFZODnycmoZm8fihBiXWAMON2fMzB/view?usp=sharing
Trang 7: 

https://drive.google.com/file/d/1SaqWw6ck2cw7wOkV_U4w4pVnqUWChsbI/view?usp=sharing