"Các loại hình tham dự
giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai"

Chủ đề "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu"