GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LẦN THỨ NHẤT