Bài viết về mục tiêu chống chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam: Khắc phục được về cơ bản các nguyên nhân do hoạt động của con người gây ra sa mạc hoá, hình thành được các giải pháp đề phòng, hạn chế quá trình sa mạc hoá do các nguyên nhân từ điều kiện tự nhiên gây ra, phục hồi tối đa các vùng đất đã bị sa mạc hoá trước đây, hoàn thành vững chắc nhiệm vụ định canh định cư ở các vùngđất đã được phục hoá bằng việc đổi mới phương thức sử dụng đất,nâng cao thu nhập của người dân, xóa đói, giảm nghèo bảo đảm sự phát triển kinh tế-xã hội của các vùng bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa đến năm 2020.

Phòng Khoa học môi trường - Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam


Tin liên quan